U2T ระยะที่ 2 ต่อยอดฟื้นฟู "เศรษฐกิจ-สังคม-ประเทศ" หลังโควิด-19

ข่าว

  U2T ระยะที่ 2 ต่อยอดฟื้นฟู "เศรษฐกิจ-สังคม-ประเทศ" หลังโควิด-19

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  30 พ.ย. 2564 05:15 น.

  “U2T คือความภูมิใจของ อว.ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้พลังของเยาวชน คนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ”

  ถ้อยแถลงของ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานโครงการ U2T แม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนหนึ่งในโครงการจ้างงานครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวิกฤติโควิด-19

  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

  โครงการ U2T มีชื่อเต็มว่า “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ อว.ที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คน เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 ส่งผู้ได้รับการจ้างงาน 60,000 คน เข้าไปปฏิบัติงานในตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ปัญหาของตำบลแบบพุ่งเป้า ครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด

  และถึงวันนี้ อว.กำลังขับเคลื่อนโครงการ U2T ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการจ่อคิวเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อที่จะต่อยอดและเติมเต็มจากโครงการ U2T ระยะที่ 1

  “ทีมข่าวอุดมศึกษา” ขอย้อนรอยฉายภาพความสำเร็จของ U2T ระยะที่ 1 ที่มีการดำเนินการในช่วงเวลาประมาณกว่า 10 เดือนที่ผ่านมา ที่ผู้ได้รับการจ้างงานได้ผลิดอกออกผล เกิดกิจกรรมการพัฒนาหลากหลายมิติในชุมชนที่เข้าไปทำงานรวมกว่า 10,088 กิจกรรม สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในชุมชนได้เดือนละไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังได้มีการจัดทำข้อมูลชุมชนจากการลงพื้นที่ทั้งใน 3,000 ตำบล ในชื่อ “Thailand Community Big Data” หรือ TCD ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่หรือบิ๊ก ดาต้าของประเทศที่มีความครอบคุลมหลากหลายมิติและค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยในเดือน ธ.ค.นี้ อว.จะมีการลงนามความร่วมมือกับ 18 หน่วยงานเพื่อให้เกิดมีการนำไปใช้งานจริง จากนั้นจะมีการส่งมอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ ด้วย

  โครงการ U2T ยังได้สร้างเวที “U2T แฮกกาธอน” เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานทั้ง 60,000 คน มาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วนที่สามารถทำได้จริงและเป็นรูปธรรม โดยนำปัญหาและความต้องการจากพื้นที่มาหาไอเดียหรือแนวทางการพัฒนา ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

  “น่าภูมิใจที่ผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T ร้อยละ 10 ที่จะออกจากโครงการไปทำงานที่มั่นคงขึ้น และบางส่วนไปสร้างงานในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งสอดรับกับการปรับบทบาท อว. จากกระทรวงสร้างคนไปสู่กระทรวงแห่งการพัฒนา จากนี้ อว.จะเดินหน้าขอขยายโครงการ U2T สู่ระยะที่ 2 โดยมี 3 เป้าหมายหลัก คือ 1.ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาตามบริบทและความต้องการของชุมชน และ 3.จ้างงานเพื่อพัฒนาพื้นที่และเตรียมความพร้อมของกำลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์ BCG โดยจะมีการจ้างงานคนจำนวน 148,700 คน ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG ที่สำคัญ U2T ระยะที่ 2 ไม่เพียงแต่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากระยะที่ 1 แต่ยังมีการต่อยอดโดยการนำข้อมูลตำบลที่ได้จากการลงพื้นที่ในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุด และมุ่งขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย โดยขณะนี้โครงการ U2T ระยะ 2 ได้มีการนำเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างนำเรื่องเสนอต่อ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป” ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวถึงก้าวต่อไปของโครงการ U2T

  โครงการ U2T ระยะที่ 2 จะมีการจ้างงาน 20 คนต่อตำบล ประกอบด้วยนักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบไม่เกิน 5 ปี 10 คนและประชาชน 5 คน เพื่อลงไปดำเนินภารกิจ 4 ด้าน คือ 1.สนับสนุนการทำกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 2.สนับสนุนการจัดทำ “Thailand Community Big Data” หรือ TCD ใน 7,435 ตำบล รวมทั้งจัดทำ วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ Thailand Community Big Data 3.สนับสนุนการจัดการโควิด-19 และ 4.อบรมดิจิทัล การเงิน ภาษา และสังคม รวมทั้งทักษะด้าน BCG

  ที่สำคัญจะมีการยกระดับการทำงานของผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T ระยะที่ 2 โดยเน้นเรื่องของ 1.ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา โดยเลือกกิจกรรมที่พัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อตำบล และ 2.BCG โมเดล ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นวาระแห่งชาติ

  “ผมขอนำคำพูดของ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.มาย้ำจุดยืนของ อว.ต่อโครงการ U2T ว่า ถ้าไม่คิดให้ใหญ่ก็จะกลายเป็นแค่อีเวนต์ อว.ต้องกัดไม่ปล่อย นี่ถือเป็นลมหายใจใหม่ๆให้กับมหาวิทยาลัย เราต้องทำเรื่องพวกนี้ให้กับประเทศชาติ เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นับแต่วันนี้ถึงปี 65 ให้ถือเป็นปี “ปล่อยของ” ของ อว.ต้องแสดงศักยภาพที่มีให้คนไทยได้เห็น รวมถึงนานาชาติในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปีหน้าด้วย” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

  เรียกว่าภารกิจครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนากำลังคนที่ได้รับการจ้างงานกว่า 1 แสนคนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ BCG ตลอดจนเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มการจ้างงานในภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่จากการดำเนินโครงการ U2T

  “ทีมข่าวอุดมศึกษา” มองว่า U2T ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ดี และเป็นการสร้างโอกาสที่มาอย่าง “ถูกที่ ถูกเวลา” เพราะประเทศไทยกำลังพ้นจากวิกฤติโควิด-19 ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับการจ้างงาน

  เพราะสุดท้ายแล้วประโยชน์จากโครงการ U2T จะส่งผลดีกับสังคมและประเทศไทยนั่นเอง.

  ทีมข่าวอุดมศึกษา

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ฮาวอาร์ยู? ลุงตู่ VS. ม้าซาอุ ถามม้าสบายดีมั้ย คำตอบที่ได้… ม้างับมือ
   03:47

   ฮาวอาร์ยู? ลุงตู่ VS. ม้าซาอุ ถามม้าสบายดีมั้ย คำตอบที่ได้… ม้างับมือ

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   U2Tมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างโอกาสโครงการ U2Tสิริฤกษ์ ทรงศิวิไลทีมข่าวอุดมศึกษาการศึกษา

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 18:30 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์