จากผืนป่าสู่รางวัลกินรี ครั้งที่ 13 มากกว่าความภาคภูมิใจของ สถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท.

ข่าว

  จากผืนป่าสู่รางวัลกินรี ครั้งที่ 13 มากกว่าความภาคภูมิใจของ สถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท.

  Advertorial

  19 ต.ค. 2564 12:38 น.

  ภาพ : ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร

  ด้วยเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน พร้อมกับต่อยอดภารกิจโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าและสร้างองค์ความรู้ พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์จากการปลูกป่าไปยังสาธารณะ ทั้งยังสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์เรียนรู้ป่าธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. และดำเนินงานปลูกป่า พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงได้สะท้อนผ่านผืนป่าสีเขียว และรอยยิ้มของผู้คนในชุมชน แต่ที่มากกว่านั้นคือความภาคภูมิใจของสถาบันฯ ที่เสมือนได้รับรางวัลแห่งความเพียร

  ความเพียรของผืนป่าสีเขียว แนวทางสู่ความยั่งยืน

  ภาพ : ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ภาพ : ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  สำหรับสถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท. แล้ว ความมุ่งมั่นสำคัญคือวางตัวเป็นผู้นำในการปลูก และฟื้นฟูป่า ผ่านนวัตกรรมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็หวังจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีแนวทางการดำเนินงานด้วยการปลูกและฟื้นฟูป่า เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เอื้อต่อการมีความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนฯ โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการปลูกและฟื้นฟูป่าร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทั้งภายในและภายนอก ปตท. ในด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า รวมถึงสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการป่า ปตท. และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า จนถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกป่าและการพัฒนาเครือข่ายไปพร้อมกัน

  ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงนี้ ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนด้วย ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นและวางตัวเป็นเสมือน ‘โรงเรียนสีเขียว’ เพื่อเผยแพร่ทั้งองค์ความรู้และความภาคภูมิใจสู่สังคมและชุมชนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ที่สร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเปิดพื้นที่ให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกและฟื้นฟูป่า สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการพลิกฟื้นพื้นที่การทำนากุ้งร้างในอดีตสู่ผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล่องเรือชมธรรมชาติ หรือศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงปากน้ำปราณ หรือแม้แต่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร ที่จัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นป่าขนาดย่อมที่สมบูรณ์ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า สามารถชื่นชมความงามของพันธุ์ไม้ เพลิดเพลินไปกับการชมผืนป่า และทัศนียภาพต้นไม้ชนิดต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่เพียงผู้คนในชุมชนข้างเคียงผืนป่าเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์และความสุขร่วมกัน แต่ความสำเร็จนี้ยังถูกแบ่งปันมาถึงผู้คนจากทุกสารทิศ และผู้มาเยือน ไม่ผิดนักหากจะเอ่ยว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นของผืนป่าสีเขียวเปรียบเสมือนรางวัลแห่งความเพียร เพราะไม่เพียงต้องอาศัยวันเวลายาวนานในการเพียรสร้างเท่านั้น แต่ยังต้องหลอมรวมแรงกายแรงใจจากคนทุกหมู่เหล่าที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

  ภาพ : ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง
  ภาพ : ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

  จากความภาคภูมิใจ สู่รางวัลกินรี ครั้งที่ 13

  แม้ความสำเร็จที่แท้จริง ในการเกิดขึ้นของผืนป่าจากความมุ่งมั่นของ สถาบันฯ จะหมายถึงพื้นที่สีเขียวที่มากขึ้น รอยยิ้มของชุมชน จนถึงองค์ความรู้ที่พร้อมแบ่งปันและสานต่อเพื่อความยั่งยืนแล้ว ปีนี้ยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ซึ่งนำความปลาบปลื้มมาสู่ผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกฝ่ายอีกด้วย นั่นคือศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัลกินรี อันเป็นรางวัลรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

  โดยประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ทั้งนี้ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านระบบ Zoom Meeting

  การได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัลกินรี ครั้งนี้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างมาก ในขณะเดียวกันรางวัลนี้ก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งของความเพียรที่ได้รับการมองเห็น แต่เหนือสิ่งใด รางวัลที่ยิ่งใหญ่ยังหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับพื้นที่สีเขียวที่มีความหมายต่อทุกชีวิตนั่นเอง

  ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ http://www.pttreforestation.com หรือ Facebook สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปตท.รางวัลกินรีปลูกป่าฟื้นฟูป่าศูนย์เรียนรู้ป่าธรรมชาติปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯรางวัลกินรี ครั้งที่ 13รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยThailand Tourism Awards
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 01:08 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์